ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de verkopende partij; Uw-servies, kvk nummer 92245773.
 2. Verkoop op afstand: een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
 4. Klant: de koper, opdrachtgever, aanbesteder of ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet, een leverantie of een prestatie verricht. Deze voorwaarden maken onderscheid tussen zakelijke klanten en particuliere klanten: Zakelijke klant/consument: de afnemer die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, inclusief de afnemer die handelt in opdracht van een bedrijf of beroepsbeoefenaar. Particuliere klant/consument: de afnemer die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
 6. Tweedehands: niet nieuwe, gebruikte producten.
 7. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

ARTIKEL 2 GELDIGHEID EN BEKENDMAKING

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties die deel uitmaken van of moeten leiden tot verkoop op afstand en die verricht worden door de ondernemer met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de klant.
 2. De ondernemer dient de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar te stellen voor de klant. De algemene voorwaarden zijn benaderbaar op de website www.uw-servies.nl. Tevens wordt op het factuur verwezen naar de algemene voorwaarden. Op verzoek kan de ondernemer de algemene voorwaarden kosteloos toezenden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen de onderneming en de klant, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.
 4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

ARTIKEL 3 HET AANBOD

 1. De aangeboden goederen zijn tweedehands en worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien de klant meer beeldmateriaal wil ontvangen, dan verstrekt de ondernemer dit op verzoek van de klant.
 2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt de koopprijs, de levertijd, de wijze van betaling, het herroepingsrecht, de eventuele bezorgkosten alsmede eventuele andere vormen van dienstverlening. De ondernemer verbindt zich aan de klant de zaak te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als vermeld in het aanbod.
 3. Koopprijzen in een aanbod ten behoeve van klanten zijn altijd inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

ARTIKEL 4 DE BESTELLING

 1. Leveranties worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de ondernemer en de klant anders is overeengekomen.
 2. Hetgeen ongevraagd is toegezonden, mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij de verzending de consument is toe te rekenen.

ARTIKEL 5 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
 3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. De ondernemer is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De ondernemer informeert de klant via de website over:
  1. het geografische adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan;
  2. informatie over bestaande service na aankoop.

ARTIKEL 6 ZICHTTERMIJN VOOR CONSUMENTEN

 1. In afwijking van de wettelijke zichttermijn van ten minste veertien werkdagen, hebben klanten van Uw-servies de mogelijkheid om producten binnen dertig dagen te retourneren, ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. De consument kan slechts van zijn herroepingrecht gebruik maken, indien de goederen onbeschadigd zijn. De ondernemer is gehouden hetgeen de consument betaald heeft aan hem terug te betalen. De teruggave vindt zo spoedig mogelijk plaats en in ieder geval binnen veertien dagen na het inroepen van het herroepingrecht.
 3. Indien de consument zich op zijn herroepingrecht wil beroepen, dient hij de ondernemer door middel van een e-mail naar info@uw-servies.nl mede te delen van dit recht gebruik te maken en de goederen binnen veertien kalenderdagen na verzending van deze melding te retourneren.

ARTIKEL 7 BETALING EN BETAALMETHODES

De door de klant verschuldigde bedragen dienen bij afronding van de bestelling op de website www.uw-servies.nl van het goed te worden voldaan.

Betaalmethodes worden zichtbaar tijdens het bestelproces. Voor sommige betaalmethodes kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Dit wordt kenbaar gemaakt tijdens het betaalproces.

Betalen kan op verschillende manieren geschieden, waaronder via:

Ideal, Paypal, Creditcard, SOFORT Banking, KBC, Bancontact, Belfius Direct Net. Bij enkele betaalmethoden kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Dit wordt zichtbaar tijdens het betaalproces.

ARTIKEL 10 VERZENDING VAN DE BESTELLING EN LEVERING

 1. Uw-servies.nl verpakt bestellingen zorgvuldig in onder andere luchtkussenfolie. Verzending geschiedt binnen 1-3 werkdagen na afronding van het betaalproces en voldoen van de kosten. Daarna wordt de zending overgeleverd aan PostNL en zijn de algemene- en leveringsvoorwaarden van PostNL van toepassing.

ARTIKEL 11 PLAATS VAN LEVERING

 1. Voor klanten geldt als plaats van levering het adres dat wordt aangegeven tijdens het bestelproces. Er kan zowel naar een woon-of vestigingsadres als naar factuuradres worden verzonden.

ARTIKEL 12 SCHADEVERGOEDING

Een klant kan de ondernemer nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade

ARTIKEL 13 RUILEN EN RETOURNEREN

 1. Ruilen en/of retourneren van een gekochte zaak is mogelijk binnen 30 dagen na overleg via info@uw-servies.nl. Indien de ondernemer een onjuist product heeft verzonden, ontvangt de klant een retourlabel en worden de kosten gedragen door de ondernemer. In alle andere gevallen de retour-, ofwel verzendkosten via PostNL voor de klant.
 2. De ondernemer kan een uiterste termijn stellen binnen welke de klant na de leveringsdatum kan ruilen.

ARTIKEL 14 KLACHTEN

 1. Klachten over gebreken aan gekochte zaken en/of betreffende de uitvoering van de overeenkomst, dienen binnen veertien dagen na constatering daarvan bij de ondernemer te worden ingediend. Bij voorkeur wordt de klacht schriftelijk ingediend.. De consument kan gevraagd worden te bewijzen dat de zaak bij de ondernemer is gekocht, bijvoorbeeld door overlegging van foto’s.